1

Chọn dịch vụ

BKSL01

Disk space
1 GB
Bandwidth
20 GB
Domains
01
Sub Domains
03
Parked Domains
02
FTP Accounts
02
Email Accouts
05
MySQL Accounts
02
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
512MB

BKSL02

Disk space
1.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
02
Sub Domains
05
Parked Domains
04
FTP Accounts
03
Email Accouts
10
MySQL Accounts
04
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
01 GB

BKSL03

Disk space
2.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
03
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
05
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
01 GB

BKSL04

Disk space
5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
05
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
12
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
1.5 GB

BKSL05

Disk space
10 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
08
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
16
Free SSL
Unlimited
CPU limit
02 Core
RAM limit
2.5 GB

BKSL03+

Disk space
3.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
04
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
07
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
01 GB

BKSL04+

Disk space
7 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
06
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
15
Free SSL
Unlimited
CPU limit
02 Core
RAM limit
02 GB

BKSL05+

Disk space
12 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
12
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
20
Free SSL
Unlimited
CPU limit
02 Core
RAM limit
2.5 GB
2

Tên miền/ Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thành tiền

326,040 đ
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết