1

Chọn dịch vụ

WPCP01

SSD Disk space
1 GB
Bandwidth
30 GB
Domains
02
Sub Domains
05
Parked Domains
04
FTP Accounts
03
Email Accouts
10
MySQL Accounts
04
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
01 GB

WPCP02

SSD Disk space
1.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
03
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
05
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
01 GB

WPCP03

SSD Disk space
2 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
04
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
07
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
1.5 GB

WPCP04

SSD Disk space
3 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
05
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
12
Free SSL
Unlimited
CPU limit
01 Core
RAM limit
1.5 GB

WPCP05

SSD Disk space
5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
06
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
15
Free SSL
Unlimited
CPU limit
02 Core
RAM limit
02 GB

WPCP06

SSD Disk space
8 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
08
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
16
Free SSL
Unlimited
CPU limit
02 Core
RAM limit
2.5 GB

WPCP07

SSD Disk space
15 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
10
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
16
Free SSL
Unlimited
CPU limit
03 Core
RAM limit
2.5 GB

WPCP08

SSD Disk space
30 GB
Bandwidth
Unlimited
Domains
15
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
Unlimited
MySQL Accounts
20
Free SSL
Unlimited
CPU limit
03 Core
RAM limit
2.5 GB
2

Tên miền/ Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thành tiền

330,000 đ
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết