Hướng dẫn sử dụng gói quản lý email

  • Hướng dẫn quản lý Email, click → Đăng ký dịch vụ ->Email

  • Màn hình sẽ hiển thị các dịch vụ cần quản lý, click → Email Hosting,  để quản lý dịch vụ email

  • Khách hàng chọn dịch vụ cần mua

  • Khách hàng cần điền thông tin tên miền để sử dụng dịch vụ

  • Đã điền xong các bước tiếp tục , click → Đăng ký tên miền

  • Xem thông tin tên miền vừa đăng ký click → Quản lý dịch vụ → Email → Email Hosting BKNS