Quản Lý DNS Record

Hướng dẫn quản lý DNS trực tiếp tại my.bkns.net

Các tính năng hỗ trợ trên DNS

  • Cập nhật bản ghi cho nhiều tiền miền cùng lúc
  • Sử dụng mẫu DNS nhanh
  • Copy bản ghi từ tên miền đã tồn tại trong hệ thống
  • Các bản ghi hỗ trợ (A, MX, CNAME, AAAA, PTR, TXT, SRV....)
  • Nhập bản ghi từ File hoặc từ Nameserver hỗ trợ AXFR
  • Hỗ trợ tạo tài khoản quản lý riêng cho từng tên miền
  • Sử dụng Nameserver riêng mặc định cho tên miền đăng ký mới

Không có thông tin hiển thị