Đã lên lịch
Đã lên lịch vào 25/01/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 26/01/2024 12:00:00

Đã lên lịch
Đã lên lịch vào 20/01/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 21/01/2024 12:00:00

Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 20/01/2024 (GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 12h00 ngày 21/01/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.3.247.6
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.3.247.6 không truy cập được.

103.3.247.6

Đã lên lịch vào 17/01/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 18/01/2024 12:00:00

Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 17/01/2024 (GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 12h00 ngày 18/01/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.74.122.8
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.74.122.8 không truy cập được.

Server: 103.74.122.8