Thông báo bảo trì server 103.74.121.5

Đã lên lịch Đã lên lịch vào 02/04/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 03/04/2024 06:00:00
Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 02/04/2024(GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 06h00 ngày 03/04/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.74.121.5
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.74.121.5 không truy cập được.
Related servers / services:
103.74.121.5