Thông báo bảo trì server 103.3.247.7, 45.124.84.9

Đã lên lịch Đã lên lịch vào 05/04/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 06/04/2024 06:00:00
Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 05/04/2024(GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 06h00 ngày 06/04/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.3.247.7, 45.124.84.9
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.3.247.7, 45.124.84.9 sẽ không truy cập được.
Related servers / services:
103.3.247.7, 45.124.84.9