1

Chọn dịch vụ

BK-RELAY01

Email per day
350
Email size
25MB
Email/1hour/1 email address
200
Domains
Unlimited
White list
Yes
Inbox rate 99,9%
SPF/DKIM/DMARC
SSL (465),TLS (587)
Anti spam/ virus/ bomb mail

BK-RELAY02

Email per day
700
Email size
25MB
Email/1hour/1 email address
200
Domains
Unlimited
White list
Yes
Inbox rate 99,9%
SPF/DKIM/DMARC
SSL (465),TLS (587)
Anti spam/ virus/ bomb mail

BK-RELAY03

Email per day
1500
Email size
25MB
Email/1hour/1 email address
200
Domains
Unlimited
White list
Yes
Inbox rate 99,9%
SPF/DKIM/DMARC
SSL (465),TLS (587)
Anti spam/ virus/ bomb mail

BK-RELAY04

Email per day
3000
Email size
25MB
Email/1hour/1 email address
200
Domains
Unlimited
White list
Yes
Inbox rate 99,9%
SPF/DKIM/DMARC
SSL (465),TLS (587)
Anti spam/ virus/ bomb mail
2

Tên miền/ Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thành tiền

1,056,000 đ
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết