1

Chọn dịch vụ

Cloud-VM01

CPU CORES
01 Core
RAM
01 GB
SSD
20 GB
Băng thông
100Mbps

Cloud-VM02

CPU CORES
02 Core
RAM
02 GB
SSD
30 GB
Băng Thông
100Mbps

Cloud-VM03

CPU CORES
03 Core
RAM
03 GB
SSD
40 GB
Băng thông
150Mbps

Cloud-VM04

CPU CORES
04 Core
RAM
04 GB
SSD
50 GB
Băng thông
150Mbps

Cloud-VM05

CPU CORES
04 Core
RAM
06 GB
SSD
60 GB
Băng thông
200Mbps

Cloud-VM06

CPU CORES
05 Core
RAM
08 GB
SSD
70 GB
Băng Thông
200Mbps

Cloud-VM07

CPU CORES
07 Core
RAM
12 GB
SSD
80 GB
Băng thông
200Mbps

Cloud-VM08

CPU CORES
08 Core
RAM
16 GB
SSD
100 GB
Băng thông
200Mbps

Cloud SEO 01

Cloud SEO 02

2

hệ điều hành (copy) *

Chọn hệ điều hành cho VPS
Windows-10-x64
AApanel-CentOS-7-x64
Windows-Server-2012-x64
Debian10-x64
Windows-2019-SQL2019
Windows-2019-IIS10
Windows-2019-SQL2019-IIS10
OpenVPN-CentOS7
Rocky-Linux-8
Cyberpanel-CentOS-7-x64
CentOS-7-x64
Ubuntu-20-x64
Ubuntu-22-x64
Windows-7-x64
Ubuntu-16.04-x64
Ubuntu-18.04-x64
Rocky-Linux-9
Centos-7-DirectAdmin
Windows-Server-2019-x64
3

RAM [GB]

1GB
4

CPU Cores

1Core
5

Disk Size [GB]

20GB
6

IP Address

1IP
7

Tên miền/ Hostname

8

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

181,500 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết