1

Chọn dịch vụ

Cloud SE 01

Disk space
100GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Account
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud SE 02

Disk space
150GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud SE 03

Disk space
200GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud SE 04

Disk space
250GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud ES 01

Disk space
300GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud ES 02

Disk space
500GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud ES 03

Disk space
1000GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️

Cloud ES 04

Disk space
2000GB SSD
Disk space/Email
Option
Email Accounts
Unlimited
Domains
Unlimited
IPv4 Address
01
Email Forwarders
Unlimited
Webmail
✔️
SPF/DKIM/DMARC
✔️
Email Clien Windows/iOS/ Android
✔️
Anti spam/ virus/ bomb mail
✔️
2

Tên miền/ Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

957,000 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết