Đã lên lịch vào 05/04/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 06/04/2024 06:00:00

Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 05/04/2024(GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 06h00 ngày 06/04/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.3.247.7, 45.124.84.9
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.3.247.7, 45.124.84.9 sẽ không truy cập được.

103.3.247.7, 45.124.84.9

Đã lên lịch vào 03/04/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 04/04/2024 06:00:00

Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 03/04/2024(GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 06h00 ngày 04/04/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.3.247.5, 103.3..247.6, 103.3.247.14
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.3.247.5, 103.3..247.6, 103.3.247.14 sẽ không truy cập được.

103.3.247.5, 103.3..247.6, 103.3.247.14

Đã lên lịch vào 02/04/2024 21:00:00 Thời gian dự kiến hoàn thành 03/04/2024 06:00:00

Thời gian nâng cấp: 21h00 ngày 02/04/2024(GMT +7)
Thời gian dự kiến hoàn thành: 06h00 ngày 03/04/2024 (GMT +7)
Nội dung bảo trì: Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 103.74.121.5
Ảnh hưởng: Trong thời gian nâng cấp website trên server IP: 103.74.121.5 không truy cập được.

103.74.121.5